Sứ Hera

3,000,000 

Chỉ định:

Cho răng sứ phục hình răng sứ đơn lẻ và implant.

Cho khách hàng làm răng sứ Thẩm mỹ với chi phí thấp.

Danh mục: